Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności obejmuje usługi świadczone przez nasze biuro. Zgodnie z prawem jesteśmy zobowiązani do zachowania prywatności chronionych informacji zdrowotnych i do dostarczenia Ci Polityki naszych obowiązków prawnych i praktyk prywatności w odniesieniu do chronionych informacji zdrowotnych. Chronione informacje zdrowotne obejmują informacje o Tobie (w tym informacje demograficzne), które mogą Cię zidentyfikować i które dotyczą Twojej przeszłości, teraźniejszości lub przyszłego zdrowia fizycznego lub psychicznego lub stanu. Obejmuje również powiązane usługi opieki zdrowotnej.

Zasady opisują, jak Stomatologia rodzinna Central Connecticut może wykorzystywać i ujawniać twoje chronione zdrowie w celu przeprowadzenia leczenia, płatności lub opieki zdrowotnej. Inne wykorzystanie i ujawnienie twoich informacji będzie możliwe tylko za twoją pisemną zgodą (chyba że jest to dozwolone lub wymagane przez prawo). Polityka opisuje również twoje prawa do dostępu i kontroli twoich chronionych informacji zdrowotnych oraz informuje cię o twoich prawach do złożenia skargi do biura lub do Sekretarza Zdrowia i Opieki Społecznej, jeśli uważasz, że naruszyliśmy twoje prawa.

Jesteśmy zobowiązani do przestrzegania zasad. Możemy zmienić warunki polisy w dowolnym momencie. Nowe powiadomienie będzie obowiązywać dla wszystkich chronionych informacji zdrowotnych, które przechowujemy w momencie zmiany. Na żądanie możemy dostarczyć Ci zmienioną Politykę. Możesz skontaktować się z naszym biurem na jeden z dwóch sposobów: dzwoniąc do naszego Office Managera i prosząc o przesłanie poprawionej kopii pocztą lub prosząc o jeden przy następnym spotkaniu.

Przeczytaj uważnie niniejszą Politykę.

OGŁOSZENIE O PRAKTYCE PRYWATNOŚCI

W niniejszym zawiadomieniu opisano, w jaki sposób można wykorzystywać i ujawniać informacje medyczne na Twój temat oraz jak uzyskać dostęp do tych informacji. Przejrzyj to uważnie.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego zawiadomienia prosimy o kontakt KIEROWNIK BIURA.

Zgodnie z prawem jesteśmy zobowiązani do zachowania prywatności danych zdrowotnych naszych pacjentów i do dostarczenia Ci niniejszego Powiadomienia o naszych obowiązkach prawnych i praktykach prywatności w odniesieniu do chronionych informacji zdrowotnych. Chronione informacje zdrowotne obejmują informacje o Tobie – w tym informacje demograficzne – które mogą Cię zidentyfikować i które dotyczą Twojej przeszłości, teraźniejszości lub przyszłości zdrowia lub kondycji fizycznej lub psychicznej oraz powiązanych usług opieki zdrowotnej.

1 WYKORZYSTANIE I UJAWNIENIE CHRONIONYCH INFORMACJI ZDROWOTNYCH

Wykorzystanie i ujawnienie chronionych informacji zdrowotnych w celu leczenia, płatności lub operacji

Twoje chronione informacje zdrowotne mogą być wykorzystywane przez twojego lekarza do leczenia, płatności i operacji zdrowotnych, jak opisano tutaj, bez Twojej zgody. Mogą być wykorzystywane i ujawniane przez lekarza, personel biurowy i inne osoby spoza naszego biura, które zajmują się twoją opieką i leczeniem w celu świadczenia usług zdrowotnych i opłacania rachunków za opiekę zdrowotną, które służą do wsparcia działanie gabinetu lekarskiego.

Poniżej podano przykłady sposobów, w jakie chronione informacje medyczne mogą być wykorzystywane przez lekarza i personel biurowy bez Twojej konkretnej zgody. Należy pamiętać, że przykłady te nie mają być wyczerpujące, mają jedynie na celu opisanie rodzajów zastosowań i ujawnień, które mogą być możliwe przez nasze biuro.

  • Leczenie: Twoje chronione informacje medyczne mogą być wykorzystywane i ujawniane w celu świadczenia, koordynowania lub zarządzania twoją opieką zdrowotną i wszelkimi powiązanymi usługami, w tym usługami świadczonymi przez innego lekarza, konsultacjami z innym lekarzem lub zarządzaniem twoją opieką zdrowotną z osobą trzecią.
  • Zapłata: Twoje informacje mogą zostać wykorzystane, w razie potrzeby, w celu uzyskania lub opłacenia twoich usług medycznych. Obejmuje to ujawnianie informacji innym podmiotom, na przykład w przypadku, gdy Twój plan ubezpieczenia zdrowotnego może podejmować określone działania (na przykład ustalanie uprawnień lub zakresu świadczeń, przegląd świadczonych usług i podejmowanie działań związanych z przeglądem wykorzystania), zanim zatwierdzi lub zapłaci za usługi zalecane dla Ciebie.
  • Operacje: Twoje chronione informacje zdrowotne mogą zostać ujawnione lub wykorzystane, w razie potrzeby, w celu wsparcia działalności gospodarczej prowadzonej przez lekarza. Działania te obejmują między innymi ocenę i poprawę jakości; przegląd kompetencji lub kwalifikacji specjalistów; planowanie i rozwój biznesu; oraz prowadzenie lub aranżowanie innej działalności biznesowej.

Prowadząc działalność gospodarczą, możemy użyć arkusza rejestracyjnego w punkcie rejestracji, w którym zostaniesz poproszony o podpisanie swojego imienia i nazwiska oraz o świadczenie usługodawcy. Możemy również zadzwonić do ciebie po imieniu w poczekalni i wykorzystać lub ujawnić twoje chronione informacje zdrowotne, w razie potrzeby, aby skontaktować się z tobą, aby przypomnieć ci o spotkaniu.

Ilekroć twoje chronione informacje zdrowotne są wykorzystywane lub ujawniane w porozumieniu między naszym biurem a partnerem biznesowym, będziemy mieć pisemną umowę zawierającą warunki, które będą chronić prywatność twoich informacji.

Możemy wykorzystywać lub ujawniać twoje chronione informacje zdrowotne, jeśli to konieczne, aby dostarczyć Ci informacji o produkcie lub usłudze, aby zachęcić Cię do zakupu lub korzystania z produktu lub usługi. Można to zrobić dla kilku konkretnych, ograniczonych celów.

Twoje chronione informacje zdrowotne mogą zostać ujawnione innemu usługodawcy, planowi opieki zdrowotnej lub domowi opieki zdrowotnej w ograniczonych celach operacyjnych, o ile inny podmiot ma lub był z tobą związany.

Wykorzystanie i ujawnienie chronionych informacji zdrowotnych na podstawie pisemnej zgody

Inne wykorzystanie i ujawnienie twoich chronionych informacji zdrowotnych będzie możliwe tylko za twoją pisemną zgodą, chyba że jest to dozwolone lub wymagane przez prawo. Możesz cofnąć to upoważnienie w dowolnym momencie na piśmie, z wyjątkiem przypadków, gdy lekarz lub praktyka podjęli działania w oparciu o wykorzystanie lub ujawnienie wskazane w zezwoleniu.

2 TWOJE PRAWA

Poniżej znajduje się informacja o twoich prawach w odniesieniu do chronionych informacji zdrowotnych oraz krótki opis sposobu, w jaki można skorzystać z tych praw.

Masz prawo wglądu i kopiowania chronionych informacji zdrowotnych. Oznacza to, że możesz sprawdzić i uzyskać kopię swoich chronionych informacji zdrowotnych zawartych w karcie, w tym dokumentacji medycznej i rozliczeniowej. Obejmuje również wszelkie inne dokumenty, które lekarz i praktyka mogą wykorzystać do podjęcia decyzji dotyczących leczenia.

Nie możesz jednak sprawdzać ani kopiować informacji zebranych z uzasadnionym wyprzedzeniem lub wykorzystaniem w czynnościach lub postępowaniach cywilnych, karnych lub administracyjnych. W zależności od okoliczności decyzję o odmowie dostępu można zweryfikować. Skontaktuj się z naszym kierownikiem biura, jeśli masz pytania dotyczące dostępu do Twojej dokumentacji medycznej.

Masz prawo zażądać ograniczenia twoich chronionych informacji zdrowotnych, przy czym prosisz nasze biuro, aby nie wykorzystywało ani nie ujawniało żadnej części chronionych informacji zdrowotnych do celów leczenia, płatności lub operacji medycznych. Możesz również poprosić o nieujawnianie chronionych informacji zdrowotnych członkom rodziny lub znajomym, którzy mogą być zaangażowani w twoją opiekę. Każde zgłoszone żądanie musi określać określone żądane ograniczenie i do kogo ma ono obowiązywać.

Twój lekarz nie jest zobowiązany do wyrażenia zgody na ograniczenie, o które możesz wystąpić, ale może zezwolić na wykorzystanie i ujawnienie twoich chronionych informacji zdrowotnych, jeśli uzna, że ​​jest to w najlepszym interesie. Jeśli Twój lekarz wyrazi zgodę na wymagane ograniczenie, nie możemy wykorzystywać ani ujawniać twoich informacji, chyba że jest to konieczne do zapewnienia natychmiastowego leczenia. Jeśli chcesz nałożyć jakiekolwiek ograniczenie na chronione informacje zdrowotne, porozmawiaj z kierownikiem biura.

Masz prawo zażądać od nas poufnej komunikacji za pomocą alternatywnych środków lub w innej lokalizacji; uwzględnimy uzasadnione wnioski. Nie będziemy prosić o wyjaśnienie podstawy żądania, ale możemy uzależnić to zakwaterowanie, prosząc o informacje dotyczące sposobu obsługi płatności lub podania adresu alternatywnego lub innej metody kontaktu. Złóż wniosek na piśmie i prześlij go do naszego Office Managera.

Możesz mieć prawo poprosić swojego usługodawcę o zmianę chronionych informacji zdrowotnych, jednak zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia tego żądania. Może to obejmować prośbę o zmianę chronionych informacji zdrowotnych o tobie w wyznaczonym zestawie rekordów, o ile przetwarzamy te informacje. Jeśli odrzucimy twoją prośbę o zmianę, masz prawo złożyć oświadczenie o braku zgody. W takim przypadku możemy przygotować obalenie do Twojego oświadczenia i dostarczyć Ci kopię takiego obalenia.

Masz prawo do otrzymania rozliczenia niektórych ujawnionych przez nas ujawnień, jeśli takie istnieją, twoich chronionych informacji zdrowotnych. Odnosi się to do ujawnień dokonanych w celach innych niż leczenie, płatności lub operacje zdrowotne, jak opisano w niniejszej Polityce, chociaż wyklucza to wszelkie ujawnienia dokonane tobie, w katalogu placówki, członków rodziny lub przyjaciół zaangażowanych w twoją opiekę, lub w celach powiadamiania . Nie obejmuje to również ujawnień, na które podpisałeś zgodę. Prawo do otrzymania tych informacji podlega pewnym wyjątkom, ograniczeniom i ograniczeniom.

3 REKLAMACJE

Możesz złożyć skargę do nas lub do Sekretarza Zdrowia i Opieki Społecznej, jeśli uważasz, że Twoje prawa do prywatności zostały naruszone. Możesz złożyć do nas skargę, powiadamiając naszego Kierownika Biura. Nie będziemy podejmować działań odwetowych przeciwko tobie za złożenie skargi.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat procesu reklamacyjnego, skontaktuj się z Office Managerem.

Niniejsza Polityka została opublikowana i wchodzi w życie 21 marca 2019 r.

860-438-6687 Zarezerwuj termin